Специалности

Home » Специалности

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“ (МВУИЕЛ) ще извършва своята дейност в областта на природните науки, в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, по образователно квалификационни степени и специалности, както следва:

І. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
1. Информатика (Informatics)
2. Софтуерно инженерство (Software engineering)
3. Компютърни системи и мрежи (Computer Systems and Networks)
4. Системно администриране (Systems Management)
5. Управление на софтуерни проекти (Software projects management)
6. Програмиране на мултимедийни системи и виртуална реалност (Programming for Multimedia Systems and Virtual Reality)
7. Програмиране на софтуер за мобилни устройства (Mobile Devices Programming)
8. Приложно програмиране (Applications Programming)

ІІ. СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
1. Интернет на нещата (IoT) (Internet of Things)
2. Споделена обработка на информацията (Cloud Computing Management)
3. Управление на ИТ инфраструктура (IT Infrastructure Management)
4. Киберсигурност (Cybersecurity)
5. Корпоративен софтуер (Corporative Software)
6. Роботика и мехатроника (Robotics and Mechatronics)
7. Изкуствен Интелект (Artificial Inteligence)
8. Маркетинг в социалните мрежи (Social Media Marketing)